Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klienci

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klienci

Stosując się do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: FH ALTERNATYWA MARCIN MALICKI., zwana dalej również „Administratorem”.
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  1. W celu zawarcia, realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. W celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie podatkowym, rachunkowym lub reklamacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. Ewentualnie w celu dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. W celu umożliwienia przygotowania Państwu najlepszej, spersonalizowanej oferty (na zasadzie profilowania), czy prowadzenia marketingu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
  5. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 RODO),
  6. W innych przypadkach – na podstawie Pani//Pana zgody (jeżeli o nią poprosimy) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcy danych
  Państwa dane mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną lub rachunkową, a także spedytorom, podmiotom stale współpracującym z Administratorem oraz obsługującym systemy IT Administratora. Administrator może również udostępnić Państwa dane innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. podmiotom obsługującym dokonywane przez Państwa transakcje bezgotówkowe, a także organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków.
 4. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe?
  1. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  3. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4. Do momentu cofnięcia zgody – tylko w stosunku do danych osobowych, przetwarzanych na tej podstawie prawnej.
 5. Informujemy, iż mają Państwo:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO (w tym sprzeciwu wobec profilowania),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
   W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: sklep.revedechantelle@gmail.com
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne np. do zawarcia z nami umowy. Nadto wymóg podania niektórych danych wynikać może z przepisów prawa, np. w celu otrzymania faktury VAT są Państwo zobligowani do podania imienia, nazwiska, adresu oraz numeru NIP. Brak ich podania uniemożliwi wystawienie Państwu faktury VAT. Celem realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu Administrator może nadto wymagać od Państwa podania danych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub NIP. Brak podania wymaganych danych może stanowić przeszkodę do zawarcia z Państwem umowy, a tym samym nabycia oferowanych przez Administratora towarów.
  Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane do realizacji umowy, lub na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.