POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH, MARKETINGOWYCH I PROMOCYJNYCH

 1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza

F.H. „ALTERNATYWA” Marcin Malicki z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 A, NIP: 873-310-25-80, REGON: 12053800, reprezentowaną przez Marcin Malicki – właściciela, zwany w dalszej części umowy Administratorem.

Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt : fh.alternatywa@interia.eu.

W celu prowadzenia działalności sprzedażowej, marketingowej i promocyjnej, Administrator zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób Administrator gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz

 • jakie są Państwa oczekiwania i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 1. Co pokrywa polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy wszelakich form wykorzystywania przez Administratora danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych odbiorców działań sprzedażowych, marketingowych i promocyjnych marki Rêve de Chantelle.

Działania sprzedażowe, marketingowe i promocyjne obejmują swoim zakresem w szczególności organizowanie i informowanie Państwa o akcjach promocyjnych, sprzedaży premiowej, konkursach i loteriach, a także przesyłanie Państwu informacji handlowych, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 1. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

  1. Dane zbierane bezpośrednio od Uczestników

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie: wchodząc na stronę internetową marki Rêve de Chantelle lub poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej sklepu www.sklep.revedechantelle.pl formularza rejestracyjnego lub wyrażając zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych.

W zależności od tego, w jakich działaniach uczestniczą Państwo, mogą być zbierane następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w celu umożliwienia Państwu zakupu produktów oraz uczestnictwa w działaniach promocyjnych.

Dodatkowo, w ramach obsługi konkretnych działań promocyjnych możemy przetwarzać dodatkowe dane dotyczące Państwa uczestnictwa w takich działaniach, takie jak:

 1. informacje o wyniku konkursu lub loterii, w której brali Państwo udział, takie jak wartość nagrody oraz data jej wydania;

 2. numer Państwa rachunku bankowego;

 3. wszelkie podane przez Państwa dane zawarte w zgłoszeniach reklamacyjnych lub zapytaniach kierowanych bezpośrednio do Administratora.

Przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celach obsługi konkursów lub loterii, a także rozpatrywania danych zawartych w zgłoszeniach reklamacyjny lub zapytaniach.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe podawane przy okazji tworzenia konta użytkownika na naszym sklepie internetowym, takie jak nazwa użytkownika lub login.

Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków, do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej między nami umowy (lub niezbędnych do zawarcia takiej umowy) lub do przeprowadzenia konkretnej akcji promocyjnej, informujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest obowiązkowe oraz ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.

  1. Dane zbierane z innych źródeł

Możemy także pozyskiwać Państwa dane ze źródeł publicznie dostępnych, w tym z mediów społecznościowych, takich jak portal Facebook lub z portali tematycznych, współpracujących w zakresie danych Odbiorców, dotyczących ich wieku, płci, preferencji lub zainteresowań, przekazanych przez administratorów takich mediów społecznościowych; przekazane dane dotyczą również Państwa działań na takich portalach, np. faktu polubienia profilu marki Rêve de Chantelle. Przekazywanie danych odbywa się każdorazowo na odpowiednich umowach lub regulaminach takich portali.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. w formularzu elektronicznym na przetwarzanie danych;

 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnianym interesem lub uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 1. obsługa działań promocyjnych w postaci konkursów, loterii lub innych akcji promocyjnych;

 2. zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych produktów lub usług, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;

 3. ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 4. obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Uczestników przy okazji brania udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Administratora

  1. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania przez Uczestnika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to jest możliwe. Zawsze przed rozpoczęciem wysyłania Państwu informacji handlowych (np. newsletterów) konieczne jest udzielane przez Państwa indywidualnej zgody na ten cel.

  1. Cel przetwarzania danych

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

Nazwa celu przetwarzania

Opis celu przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Sprzedaż produktów marki Rêve de Chantelle

Realizacje zamówień produktów w sklepie internetowym

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do momentu odwołania zgody przez Odbiorcę

Marketing elektroniczny oraz telefoniczny

Prowadzenie marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej oraz za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz wiadomości SMS / MMS / email

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do momentu odwołania zgody przez Odbiorcę

Marketing bezpośredni w formie papierowej

Prowadzenie marketingu bezpośredniego w formie papierowej

Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres, przez jaki Odbiorca otrzymuje treści marketingowe na podstawie zgody lub do momentu wniesienia sprzeciwu

Organizacja konkursów, loterii, sprzedaży premiowej lub innych akcji promocyjnych

Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres trwania konkursu, loterii, sprzedaży premiowej lub innej akcji promocyjnej, w tym okres niezbędny do wydania nagród

Obsługa zapytań lub reklamacji

Rozpatrywanie zapytań oraz reklamacji

Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Okres niezbędny do rozpatrywania reklamacji lub zapytania

Archiwizacja księgowa i podatkowa

Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5 lat1

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawniania takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenie skutkującego powstaniem roszczenia.

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy Administratora uzyskujący dostęp do danych osobowych, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym niewykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelakimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, koszów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one udostępniane?

Możemy przekazać dane osobowe naszym pracownikom, a także innym podmiotom powiązanym z Administratorem. Dotyczy to następujących sytuacji:

 1. obsługi i hostingu systemów i narzędzi informatycznych używanych do prowadzenia sprzedaży i marketingu;

 2. obsługi procesów reklamacji;

 3. obsługi prawnej Administratora;

 4. obsługi księgowej Administratora.

W przypadku wyrażania przez Państwa dobrowolnej zgody, Państwa dane mogą zostać upublicznione na tronie internetowej marki Rêve de Chantelle lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących media społecznościowe, takie jak serwis Youtube lub Facebook czy Instagram (np. na profilu marki).

 1. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

  1. Przysługujące prawa

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 7.2. poniżej. Administrator niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 4. wyrażania sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Administratora;

 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności oraz

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie maja charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

  1. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać: kontaktując się drogą korespondencyjną z Administratorem pod adresem korespondencyjnym: ul. Kochanowskiego 30 A, 33-100 Tarnów z rekomendowanym dopiskiem ”Dane osobowe”, lub wysyłając e-maila na adres: fh.alternatywa@interia.eu.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Administratora, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Zachęcamy Państwo do regularnego sprawdzenia poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 1. Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka została zaktualizowana 25 maja 2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora.

1Okres liczony:

 1. od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – art. 74 ustawy o rachunkowości;

 2. od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego – art. 86 oraz 88 w zw. z art 70 ustawy – Ordynacja podatkowa